Fresh eggplant topped with mozzarella & our tomato sauce